آیین‌نامه‌ها

۰۸/شهريور/۱۳۹۶ - ۱۰:۳۲
آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها
۰۸/مرداد/۱۳۹۶ - ۱۵:۱۶
آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی
۲۳/تير/۱۳۹۶ - ۱۱:۳۶
آیین نامه اجرایی ماده (۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۲۹/شهريور/۱۳۹۵ - ۱۷:۲۰
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۱۶/مرداد/۱۳۹۵ - ۱۸:۰۷
آیین‏‌نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۰۵/مرداد/۱۳۹۵ - ۱۱:۴۰
آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز