• قاچاق لباس کالا در شکرآباد

    اقتصاد پنهان-قاچاق لباس کالا، صنایع پوشاک و کالای خانه در شکرآباد را به تعطیلی کشاند.