• رونق اقتصادی در گرو مبارزه قاطع با قاچاق کالاست

    اقتصاد پنهان- رییس جمهوری در گفتگوی خبری خود، مبارزه با قاچاق را برای رونق اقتصادی بسیار مهم دانست و گفت: در بحث مبارزه با قاچاق باید همه قوا و بویژه نیروهای مسلح دست به دست هم دهند.