برگزاری جلسه کارگروه پرونده های مشمول تبصره سه ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز استان مرکزی

اقتصاد پنهان- بیست و ششمین جلسه کارگروه پرونده های مشمول تبصره سه ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز استان مرکزی برگزار شد.

 به گزارش اقتصاد پنهان، بیست و ششمین جلسه کارگروه پرونده های مشمول تبصره سه ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز استان مرکزی در تاریخ 25 بهمن ماه، به ریاست آدینه مدیر کل امنیتی و انتظامی و دبیر کمیسیون، با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های عضو در محل استانداری مرکزی برگزار شد.
در این جلسه یک فقره پرونده مشمول تبصره سه ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق مورد بررسی قرار گرفت و درباره آن تصمیم گیری شد.