کارگروه پرونده های مشمول تبصره سه ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز استان مرکزی

اقتصاد پنهان- بیست و پنجمین جلسه کارگروه پرونده های مشمول تبصره سه ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز استان مرکزی برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، بیست و پنجمین جلسه کارگروه پرونده های مشمول تبصره سه ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز استان مرکزی، به ریاست آدینه مدیر کل امنیتی و انتظامی و دبیر کمیسیون، با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های عضو در محل استانداری مرکزی برگزار شد.
در این جلسه پنج فقره پرونده مشمول تبصره سه ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق مورد بررسی قرار گرفت و درباره آنها تصمیم گیری شد.

**برگزاری نشست تخصصی چگونگی تحویل تجهیزات دریافت از ماهواره در استان مرکزی
همچنین نشست تخصصی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر  مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان  مرکزی در خصوص چگونگی تحویل تجهیزات دریافت از ماهواره مکشوفه، برگزار شد.
نشست تخصصی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر  مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان  مرکزی در خصوص چگونگی تحویل تجهیزات دریافت از ماهواره مکشوفه، روز دوشنبه مورخ پنجم بهمن ماه، به ریاست آدینه مدیر کل امنیتی و انتظامی و با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های عضو در محل استانداری مرکزی برگزار شد.
در این جلسه ابهامات، مشکلات اجرایی و رفع ناهماهنگی های موجود جهت اجرایی نمودن دستورالعمل مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.