جلسه کارگروه پرونده های مشمول تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون در استان مرکزی

اقتصاد پنهان-بیست و چهارمین جلسه کارگروه پرونده های مشمول تبصره سه ماده ۵۰ قانون و پنجمین جلسه کارگروه پرونده های مهم و ملی مبارزه با قاچاق کالا وارز استان مرکزی برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، بیست و چهارمین جلسه کارگروه پرونده های مشمول تبصره سه ماده 50 قانون و پنجمین جلسه کارگروه پرونده های مهم و ملی مبارزه با قاچاق کالا وارز استان مرکزی، به ریاست آدینه مدیر کل امنیتی و انتظامی و دبیر کمیسیون، با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های عضو در محل استانداری مرکزی برگزار شد.
در این جلسات سه فقره پرونده مشمول تبصره سه ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق و شش  فقره پرونده مهم مورد بررسی قرار گرفت و درباره آنها تصمیم گیری شد.