چهارمین جلسه کارگروه فرهنگی و تبلیغات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان

اقتصاد پنهان- چهارمین جلسه کارگروه فرهنگی و تبلیغات کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی به ریاست عظیمی زاده مسوول کارگروه و با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های عضو برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، در این جلسه برنامه های سال 95 کارگروه مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش پس از گزارش هر یک از اعضا در خصوص اقدامات انجام گرفته در راستای اجرای برنامه های راهبردی مبارزه با قاچاق در حوزه فرهنگی و تبلیغات، مقرر شد هر یک از دستگاه های عضو با توجه به مأموریت های ذاتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طرح پیشنهادی خود در خصوص برنامه های فرهنگی نوروز 95 را به کارگروه فرهنگی و تبلیغات ارائه کنند.