برگزاری هجدهمین جلسه کارگروه پرونده های مشمول تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز استان مرکزی

اقتصاد پنهان- هجدهمین جلسه کارگروه پرونده های مشمول تبصره سه ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز استان مرکزی برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، هجدهمین جلسه کارگروه پرونده های مشمول تبصره سه ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز استان مرکزی، به ریاست آدینه مدیر کل امنیتی و انتظامی و دبیر کمیسیون، با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های عضو در محل استانداری مرکزی برگزار شد.
در این جلسه سه فقره پرونده مشمول تبصره سه ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق مورد بررسی قرار گرفت و درباره آنها تصمیم گیری شد.

همچنین نخستین جلسه کارگروه پرونده های مهم و ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی، به ریاست آدینه مدیر کل امنیتی و انتظامی و دبیر کمیسیون، با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های عضو در محل استانداری مرکزی برگزار شد.
در این جلسه شش  فقره پرونده مهم مورد بررسی قرار گرفت و درباره آنها تصمیم گیری شد.