یکصد و سی و چهارمین نشست اصلی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خوزستان:

استفاده از ظرفیت های قانون جهت ارتقای سطح معیشت مرزنشینان

اقتصاد پنهان- کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان خوزستان در کمیسیون این استان که با حضور تمامی اعضا ء برگزار شد موضوع «استفاده از ظرفیت های موجود در قانون ساماندهی مبادلات مرزی جهت ارتقای سطح معیشت مرزنشینان» بررسی و در مورد راهکارهای لازم تصمیم گیری شد.

به گزارش اقتصاد پنهان،یکصد و سی و چهارمین نشست اصلی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خوزستان که با حضور تمامی اعضاء و به ریاست استاندار و رییس کمیسیون استان در سالن جلسات حوزه دفتر استاندار برگزار شد.

تدر این جلسه راه های استفاده از ظرفیت های موجود در قانون برای ساماندهی مبادلات مرزی به منظور ارتقای سطح معیشت مرزنشینان توسط کارگروه ساماندهی مبادلات مرزی استان برای اعضای جلسه  تشریح  و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.

در این نشست برنامه نهایی طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان طرح و تصویب شد.