با حضور اعضاء کارگروه هماهنگی اطلاعات و عملیات برگزار شد

نخستین نشست کارگروه هماهنگی اطلاعات و عملیات استان خوزستان

اقتصاد پنهان- نخستین نشست کارگروه هماهنگی اطلاعات و عملیات کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خوزستان با حضور کلیه اعضاء در سالن جلسات معاونت امنیتی و انتظامی استان برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، نخستین نشست کارگروه هماهنگی اطلاعات و عملیات کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خوزستان به ریاست دشتی نژاد مدیرکل انتظامی و مرزی و دبیر کمیسون و با حضور تمامی اعضاء در سالن جلسات معاونت امنیتی و انتظامی استان برگزار شد.

بررسی راهکارهای اجرایی برای ارتقای توان کشف کالای قاچاق، تعامل و همکاری فی ما بین دستگاه های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، همچنین ارائه عملکرد هر یک از دستگاه های کاشف از محورهای مورد بحث در نشست فوق بود.