افسران سابق حزب بعث عراق و پیوند داعش با شبکه های قاچاق

اقتصاد پنهان- بر اساس اظهارات تحلیلگران مختلف تقریبا بخش زیادی از رهبران داعش جزو افسران سابق حزب بعث عراق هستند.

به گزارش اقتصاد پنهان، تحلیل گران اعلام کرده اند که حضور افسران سابق حزب بعث در ساختار رهبری گروه تروریستی داعش، تجربه های مختلفی را به خصوص در بحث تامین منابع مالی برای این گروه ایجاد کرده است.

بر اساس اعلام این تحلیل گران، حضور آنها برای داعش دستاوردهایی مثل تجربه نظامی، بخشی از خط مشی بعثی های سابق، و البته دسترسی به شبکه های قاچاق را به همراه داشته است.

این شبکه های قاچاق که نقش مهمی در تامین منابع مالی این گروه تروریستی را دارند در دهه 1990 برای دور زدن تحریم های بین المللی در عراق  ایجاد شده بود.

آشنایی افسران سابق حزب بعث با رهبران و سران این شبکه ها، اکنون توانسته است مسیر تجارت غیرقانونی و قاچاق نفت و اشیاء باستانی را برای داعش به منظور تامین منابع مالی خود  فراهم آورد.

در همین ارتباط نیز «جویل ری بورن»، در کتاب خود با عنوان "عراق بعد از آمریکا" رابطه بین بعثی ها و داعش را به تفصیل شرح داده و بیان داشته که افسران سابق حزب بعث کمک های فراوانی را در چگونگی استفاده از این شبکه های قاچاق برای گروه تروریستی داعش ایجاد کرده است.