برگزاری ششمین پودمان تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ویژه قضات اجرای احکام

اقتصاد پنهان- به همت مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با هدف ارتقاء دانش قضایی و مهارت‌های شغلی قضات اجرای احکام، ششمین دوره تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، ششمین دوره تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ویژه قضات اجرای احکام به مدت سه روز با مشارکت نمایندگی قوه قضائیه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف ارتقاء دانش قضایی و مهارت‌های شغلی قضات اجرای احکام برگزار شد.
شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی حدود 80 نفر از قضات اجرای احکام دارای ابلاغ ویژه رسیدگی به جرایم پرونده‌های قاچاق کالا و ارز بودند.
دادرسی در جرائم قاچاق کالا و ارز، بررسی تحلیلی صلاحیت مراجع غیر دادگستری، شگرد‌های ارتکاب قاچاق کالا، حقوق گمرکی، تحلیل حقوقی جزای عمومی در جرایم قاچاق کالا و ارز، شگرد‌های ارتکاب قاچاق ارز، تحلیل حقوقی جزای اختصاصی در جرایم قاچاق کالا و ارز، اجرای احکام در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و فرایند تعاملات قضات با دفتر نمایندگی قوه قضاییه و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سرفصل‌های آموزشی ارائه شده در این دوره بود.
شایان ذکر است این پودمان زیر نظر اساتید مجربی همچون جابر محمدی بازپرس دادسرای نظامی تهران، اجتهادی مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، قدمی رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی ناجا، نقدی مدیرکل دفتر حقوقی گمرک ایران، عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور و رئیس کارگروه اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، ساکی مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه و پورکاظم شایسته معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد تشکیل شد.