آیا می‌دانید؟

آیا می‌دانید که در سال ۱۳۹۲ به میزان ۸۹۲۱۷۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال کالای قاچاق در ایران کشف شده است.

آیا می دانید که:
اگر به طور متوسط کشفیات جرایم 10 % باشد، 89217240000000 ریال حجم قاچاق کالا در ایران بوده است.

آیا می دانید که:
به طور مشابه 51142708348050 ریال حجم قاچاق کالا ورودی به ایران بوده است.

آیا می دانید که:
به میزان 2045708334 دلار ارز، به علت قاچاق کالا از کشور خارج شده است.

آیا می دانید که:
با این پول می‌شود برای 113650 نفر شغل ایجاد نمود.

آیا می دانید که:
با ورود کالاهای قاچاق به طور متوسط از جیب هر ایرانی مبلغ 730610 ریال به جیب دیگر کشورها رفته است.

آیا می دانید که:
قاچاقچیان فسادی مالی، 3 برابر بزرگتر از بزرگترین فساد مالی (فساد 3000 میلیارد تومانی) را رقم زده‌اند.

آیا می دانید که:
با ارزی که قاچاقچیان از کشور خارج نموده‌اند می‌توان 34095 تخت بیمارستانی احداث نمود.

آیا می دانید که:
اگر محاسباتی را که برای 1 سال بوده است به سالیان متوالی عملکرد قاچاقچیان تعمیم دهیم چه زیان بزرگ اقتصادی به کشور تحمیل شده است!