نگاهی به میزان رابطه محرومیت استان ها با حجم قاچاق کالا

معاونت فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رابطه بین توسعه نیافتگی مناطق مرزی با حجم قاچاق را مورد بررسی قرار داد.

در ادبیات مربوط به قاچاق کالا در ایران، اغلب، توسعه نیافتگی مناطق مرزی به عنوان یکی از عوامل زمینه‌‌ساز اشتغال مرزنشینان به کار قاچاق مطرح گردیده و از این رو گاه قاچاق کالا فعالیتی اجتناب ناپذیر برای گذران امور زندگی در شرایط فقر و محرومیت به حساب آمده است.

در نوشتار پیش‌رو کوشش بر این است تا با استفاده از تکنیک‌های آماری، چگونگی رابطه میان توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی با فعالیت قاچاق در این مناطق روشن گردد.

فایل PDF ضمیمه، خلاصه‌ای از این پژوهش است.