پرداخت ششمین مرحله سود حاصل از فروش و صادرات سوخت مرزنشینان

اقتصاد پنهان- ششمین مرحله سود حاصل از فروش و صادرات سوخت مرزنشینان استان خراسان رضوی به حساب سرپرستان مشمول طرح واریز شد .

به گزارش اقتصاد پنهان، در ششمین مرحله سود حاصل از فروش و صادرات سوخت مرزنشینان استان خراسان رضوی مبلغ 18 میلیارد و 848 میلیون ریال به حساب سرپرستان 18 هزار و 848 خانوار روستاهای مشمول طرح در سه شهرستان تایباد ، خواف و تربت جام واریز شد .
از ابتدای شروع طرح فروش و صادرات سوخت مرزنشینان از سال 1395 تاکنون در شش مرحله بیش از 101 میلیارد و 700 میلیون ریال به حساب سرپرستان خانوارهای مشمول طرح در روستاهای مرزی در شهرستان فوق الذکر واریز شده است.
شایان ذکر است در آغاز طرح جمعیت ساکن در روستاهای شامل طرح 15 هزار و 35 خانوار بود که با اولین پرداخت سود حاصله از محل اجرای طرح به علت مهاجرت معکوس و درج خانوارهای جامانده، تعداد خانوارها به 18 هزار و 848 خانوار افزایش یافت که سود حاصله پرداختی در پنج مرحله بعدی به حساب آنان واریز شده است.