فروش یا انتقال مالکیت

فروش یا انتقال مالکیت به دو صورت مستقیم یا غیرمستقیم

فروش/ انتقال مالکیت (مستقیم)
کاربر پس از ورود به سامانه همتا، جهت انتقال مالکیت دستگاه (دستگاه‌ها) تحت مالکیت خود، عدد مربوط به گزینه «انتقال مالکیت» دستگاه را ارسال/شماره‌گیری می‌کند. سپس سامانه همتا پیامی برای فرد ارسال می‌کند.
سامانه از فرد سؤال می‌کند که آیا قصد انتقال مالکیت برای دستگاه (دستگاه‌ها) تحت مالکیت همین شماره‌ای که با آن تماس گرفته‌اید را دارید؟ اگر فرد قصد همین کار را داشته‌باشد می‌بایست عدد مربوط به گزینه "تأیید" را ارسال/شماره‌گیری نماید و در غیراینصورت، یعنی زمانی که قصد انتقال مالکیت برای دستگاه (دستگاه‌ها) تحت مالکیت شماره سیم کارت دیگری را دارد، پس از دریافت پیام مذکور ابتدا عدد مربوط به گزینه "شماره سیم کارت جدید"، سپس شماره سیم کارت جدید را ارسال/شماره‌گیری می‌کند.
بعد از گذراندن مراحل فوق، پیامی از طرف سامانه همتا مبنی بر ارسال/شماره‌گیری رمز عبور سامانه همتا برای کاربر ارسال می‌کند، اگر فرد برای کارتابل سامانه همتا رمز تعریف کرده باشد، در اینصورت رمز را ارسال/شماره‌گیری می‌نماید در غیر اینصورت فرایند تولید کد فعالسازی در این قسمت متوقف و از کاربر توسط سامانه همتا درخواست می‌شود که ابتدا به درگاه تحت وب سامانه همتا مراجعه و برای کارتابل خود رمز عبور تعریف کند، سپس فرایند تولید کد فعال‌سازی را مجدداً از ابتدا شروع کند.
در صورتی که کاربر رمز عبور داشته باشد، پس از ارسال برای سامانه و صحت‌سنجی توسط سامانه همتا، فهرست دستگاه‌های تحت مالکیت شماره تلفن همراه کاربر به اطلاع ایشان رسانده شده و کاربر پس از انتخاب دستگاه (ارسال/شماره‌گیری عدد مربوط به دستگاهی که قصدانتقال مالکیت آن را دارد) و ارسال/شماره‌گیری کد فعال‌سازی مربوط به آن دستگاه (بر اساس شناسه دستگاه (IMEI))، عدد مربوط به گزینه "تأیید انتقال مالکیت" رابعد از دریافت پیام از طرف سامانه مبنی بر پیام مبنی بر تأیید عملیات انتقال مالکیت(انتقال مالکیت شناسه دستگاه (IMEI) X برای شماره همراه Y) ارسال/شماره‌گیری می‌نماید.

فروش/ انتقال مالکیت (غیر مستقیم)
کاربر پس از ورود به درگاه کد دستوری (USSD)/ تلفن گویا (IVR) سامانه همتا، جهت انتقال مالکیت غیرمستقیم دستگاه (دستگاه‌ها) تحت مالکیت خود، عدد مربوط به گزینه «تولید کدفعال‌سازی» دستگاه را ارسال/شماره‌گیری می‌کند. سپس سامانه همتا پیامی برای فرد ارسال می‌کند.
سامانه از فرد سؤال می‌کند که آیا قصد تولید کد فعال‌سازی برای دستگاه (دستگاه‌ها) تحت مالکیت همین شماره‌ای که با آن تماس گرفته‌اید را دارید؟ اگر فرد قصد همین کار داشته باشد می‌بایست عدد مربوط به گزینه "تأیید" را ارسال/شماره‌گیری نماید و در غیراینصورت، یعنی زمانی که قصد تولید کد فعال‌سازی برای دستگاه (دستگاه‌ها) تحت مالکیت شماره تلفن همراه دیگری را دارد، پس از دریافت پیام مذکور ابتدا عدد مربوط به گزینه "شماره تلفن همراه جدید"، سپس شماره سیم کارت جدید را ارسال/شماره‌گیری کند.
بعد از گذراندن مراحل فوق، پیامی از طرف سامانه همتا مبنی بر ارسال/شماره‌گیری رمز عبور سامانه همتا برای کاربر ارسال می‌کند، اگر فرد برای کارتابل سامانه همتا رمز تعریف کرده باشد، در اینصورت رمز را ارسال/شماره‌گیری می‌نماید در غیر اینصورت فرایند تولید کد فعالسازی در این قسمت متوقف و از کاربر توسط سامانه همتا درخواست می‌شود که ابتدا به درگاه تحت وب سامانه همتا مراجعه و برای کارتابل خود رمز عبور تعریف کند، سپس فرایند تولید کد فعال‌سازی را مجدداً از ابتدا شروع کند.
در صورتی که کاربر رمز عبور داشته باشد، پس از ارسال برای سامانه و صحت‌سنجی توسط سامانه همتا، فهرست دستگاه‌های تحت مالکیت شماره تلفن همراه کاربر به اطلاع ایشان رسانده شده و کاربر پس از انتخاب دستگاه (ارسال/شماره‌گیری عدد مربوط به تجهیزی که قصد دریافت کد فعال‌سازی آن را دارد)، کد فعال‌سازی مربوط به آن دستگاه را دریافت می‌کندو دستگاه را به همراه کد فعال‌سازی تولید شده به خریدار تحویل می‌دهد. پس از فعال‌سازیدستگاه توسط خریدار، دستگاه منتقل شده از کارتابل مالک قبل حذف به کارتابل مالک جدید منتقل می‌شود.