برگزاری کمیته اجرایی پیشگیری از قاچاق چوب در گیلان

اقتصاد پنهان-کمیته اجرایی پیشگیری از قاچاق چوب آلات جنگلی به ریاست آقایی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در محل دادگستری شهرستان رودبار برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، کمیته اجرایی پیشگیری از قاچاق چوب جنگلی  به ریاست آقایی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان  و رئیس کارگروه پیشگیری از وقوع جرم قاچاق کالا و ارز کمیسیون استان گیلان با حضور سایر اعضاء در محل دادگستری شهرستان رودبار برگزار شد.
در ابتدای جلسه آقایی ،به بیان اهمیت پیشگیری  مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت و وظیفه مسئوولین در زمینه پیشگیری از قاچاق چوب جنگلی را سنگین توصیف نمود.
در ادامه جلسه مهدی شیرین کام جانشین دبیر و مسئوول دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برمبارزه با قاچاق کالا و ارز این استان با بررسی، طرح مسائل و مشکلات صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از قاچاق فرآورده های جنگلی به استناد مواد 18 و 36 قانون مبارزه با قاچاق و شرح وظایف هریک از دستگاه‌های عضو اشاره نمود.
وی خواستار عزم جدی تمام اعضاء در پیشگیری و مبارزه با قاچاق این ثروت عظیم ملی شد.