دهمین نشست کرسی راهبردی امنیت ملی و قاچاق کالا و ارز برگزار شد

پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم قاچاق کالا و ارز در بخش تولید

اقتصاد پنهان- دهمین نشست کرسی راهبردی امنیت ملی و قاچاق کالا و ارز با موضوع «پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم قاچاق کالا و ارز در بخش تولید» برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، در این نشست پس از واکاوی پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم قاچاق کالا و ارز در بخش تولید، کارشناسان دیدگاه‌های پیشنهادی خود را مطرح کردند.
در دهمین نشست کرسی راهبردی امنیت ملی و قاچاق کالا و ارز عنوان شد که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد نه تنها قاچاق بر تولید و اشتغال تأثیرات منفی دارد بلکه واردات بی‌رویه قانونی هم می‌تواند اثرات منفی در بخش تولیدات داخلی داشته باشد.
همچنین مشخص شد آسیب‌شناسی نحوه برآورد معافیت‌های گمرکی از جمله ته لنجی می‌تواند در سامان‌دهی، مدیریت و حمایت تولیدات داخلی مؤثر واقع شود.
کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی به تولیدکننده داخلی نیز یکی دیگر از موارد مطروحه بود که می تواند یکی از راهکارهای اساسی برای جلوگیری از فرار سرمایه و همچنین بهبود فضای کسب و کار داخلی باشد.
برخی کارشناسان اذعان دارند بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که قاچاق کالا سیستم آموزشی و تربیتی مناطق مرزی را بسیار متاثر ساخته است و افت تحصیلی و فرار از تحصیل را از دیگر نتایج این مسئله می‌دانند.

اولین نشست کرسی راهبردی امنیت ملی و قاچاق کالا و ارز 
دومین نشست کرسی راهبردی امنیت ملی و قاچاق کالا و ارز با موضوع بررسی ابعاد و چگونگی رابطه امنیت و قاچاق 
سومین نشست کرسی راهبردی امنیت ملی و قاچاق کالا و ارز با موضوع بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و قاچاق کالا و ارز 
چهارمین نشست کرسی راهبردی امنیت ملی و قاچاق کالا و ارز با موضوع رابطه سرمایه اجتماعی و قاچاق کالا و ارز 
پنجمین نشست کرسی راهبردی امنیت ملی و قاچاق کالا و ارز با موضوع رابطه اشتغال و قاچاق کالا و ارز  
ششمین نشست کرسی راهبردی امنیت ملی و قاچاق کالا و ارز با موضوع رابطه پولشویی با قاچاق کالا و ارز