بررسی اجرای طرح شناسه دار نمودن انبارها در استان مرکزی

اقتصاد پنهان- نهمین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی، به ریاست حسن بیگی معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی و جانشین رئیس کمیسیون، با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های عضو در محل استانداری مرکزی برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، در این جلسه آئین نامه اجرایی تبصره سه ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اقدامات انجام شده در راستای اجرای سراسری سامانه جامع انبارها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پس از ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات هریک از اعضاء در خصوص طرح شناسه دار نمودن انبارها، مقرر شد، بهره گیری از تجربیات استان سمنان به عنوان استان پایلوت در اولویت برنامه ها قرار گرفته و از طریق تعامل با مسئولین و در مدت زمانی تعیین شده در استان مرکزی  نیز اجرایی شود.