برگزاری کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر شفاف سازی گردش کالا در سطح عرضه استان سمنان

اقتصاد پنهان- جلسه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر شفاف سازی گردش کالا در سطح عرضه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار گردید.

به گزارش اقتصاد پنهان، یحیایی رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت در این جلسه از  پیگیری اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای طرح شناسه دار کردن انبارها و مراکز نگهداری کالا توسط دستگاه های اجرای دخیل در این طرح گزارشی را ارائه کرد و گفت: برگزاری گشتهای مشترک در سطح بازار و  همچنین  برگزاری کارگاه های آموزشی و توجیهی تا پایان سال جاری که از اولویتهای این کارگروه  است.
سپس هاشمی جانشین دبیر و رئیس دبیرخانه کمیسیون برنامه‌­ریزی،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان با اشاره به تدوین برنامه اجرایی پیشگیری و تشدید مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه حسن اجرای آن را  در همکاری و مشارکت تمامی دستگاه ها دانست.
هاشمی جدیت در مبارزه با قاچاق درسطح عرضه را با تکیه بر ساماندهی واحدهای صنفی و صنوف فاقد پروانه، تشدید بازرسی ها توسط اتاق­های اصناف با هماهنگی و نظارت سازمان صنعت،معدن و تجارت حائز اهمیت دانست.
جانشین دبیر و رئیس دبیرخانه کمیسیون استان با توجه به حساسیت این موضوع  انجام اقدامات فرهنگی و تبلیغی و اطلاع رسانی ها را در امر مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه مورد تأکید قرار داده و مشارکت تشکل‌های مردم نهاد در اینخصوص را مهم دانست.
وی  در بازرسیها بحث حمایت از واحدهای تولیدی را مهم دانست و گفت: این امر مستلزم مشارکت تمامی سازمانها و تشکلها می باشد.
در ادامه جلسه نمایندگان اداره کل تعزیرات حکومتی،گمرک و دخانیات گزارشی از عملکرد اقدامات از ابتدای سال جاری به اعضاء حاضر ارائه و اعضاء نظرات و پیشنهادات خود را بیان کرده و در پایان جلسه تصمیماتی اتخاذ شد.