کاهش هزینه ترخیص کالا با فعالیت سامانه جامع امور گمرکی در بوشهر

اقتصاد پنهان- مدیرکل گمرک بوشهر گفت: سامانه جامع امور گمرکی در سالم سازی محیط کسب وکار، ساده سازی فرآیندهای تجارت خارجی، کاهش میزان تخلفات و اشتباهات و افزایش عواید گمرکی نقش تاثیرگذاری ایفا کرده است.

به گزارش اقتصاد پنهان، بهنام نوروزی، مدیرکل گمرک بوشهر در جریان بازدید مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر از گمرک این استان افزود: یکی از اهداف مهم گمرک در بحث تسهیل تجارت، کوتاه کردن زمان ترخیص کالاست زیرا کاهش زمان ترخیص کالا کمک مؤثری به پایین آمدن هزینه تولید خواهد کرد.
بهادر بهمنی مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر نیز با تاکید بر روان سازی تعامل دو سویه بین گمرک و امور مالیاتی گفت: افزایش تعامل دو سویه بین این دو سازمان بطور قطع باعث پیشرفت اقتصادی و وصول درآمدهای دولت خواهد شد.
وی با تاکید بر روان سازی تعامل دو سویه بین گمرک و امور مالیاتی گفت: افزایش تعامل دو سویه بین این دو سازمان بطور قطع باعث پیشرفت اقتصادی و وصول درآمدهای دولت خواهد شد.
در این بازدید مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر و هیات همراه علاوه بر بازدید میدانی از محوطه گمرک از واحد فیزیکی پنجره واحد تجارت فرامرزی و نحوه فعالیت سازمانهای مرتبط با امر تجارت در این پنجره دیدن کردند.