اثرات پدیده قاچاق بر رقابت‌پذیری تولیدات داخلی

اقتصاد پنهان -در شرایط حاضر با توجه به فرایند جهانی شدن و ادغام بازارها در همدیگر، نمی‌توان فقط از طریق تولید کالا و خدمات برای بازارهای داخلی به رشد مناسبی دست یافت. رقابت‏‌پذیری در همه سطوح، شرایطی است ‌که از طریق حاکمیت بازار و شکل‌گیری فعالیت‌ها بر پایه مزیت‏‌های نسبی و رقابتی محقق ‏می‏‌شود.

 آنچه که امروزه در سطح جهان به‌عنوان افزایش رقابت‏‌پذیری مطرح است، تمامی نهادها، گروه‌ها و اقشار جامعه و همه عرصه‌ها اعم از اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و... ‏را دربر می‌گیرد. در این میان رقابت‏‌پذیر نبودن، آثار مخرب فراوانی را بر اقتصاد آن کشور وارد خواهد آورد. یکی از مهمترین این آثار، افزایش امکان ورود قاچاق کالاست، به‌طوریکه عدم رقابت‏ پذیری کالاهای ملی همواره عامل مهمی در زمینه بروز پدیده قاچاق کالا بوده و می‌باشند.
متن کامل گزارش در اداره کل پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موجود بوده و در صورت نیاز، از طریق مکاتبه با این اداره کل قابل دسترسی است.