بررسی آئین نامه های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه کمیسیون استان مرکزی

اقتصاد پنهان- ششمین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های عضو در محل استانداری مرکزی برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، ششمین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی به ریاست حسن بیگی معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی و جانشین رئیس کمیسیون، با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های عضو در محل استانداری مرکزی برگزار شد.
در این جلسه آئین نامه های اجرایی مواد پنج و شش، 27، 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نحوه اجرای مفاد بخشنامه ستاد مرکزی در خصوص سیگارهای قاچاق ضبط قطعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اعضا تصمیم گرفتند که هر یک از دستگاههای اجرایی به تناسب مأموریت های سازمانی از طریق برگزاری کارگاه آموزشی کارکنان را به وظائف محوله توجیه نمایند.

همچنین مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان با مشارکت اداره کل تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن وتجارت، دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری اراک، ادارات کل صدا وسیما و محیط زیست استان شرایط را برای انهدام سیگارهای قاچاق فراهم نمایند.

در همین رابطه مقرر شد طرح ترافیکی و انتظامی موضوع از محل بارگیری تا محل انهدام  طریق فرماندهی انتظامی استان تهیه و با همکاری مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان به مرحله اجرا گذاشته شود.