نشست تخصصی کارشناسان حقوقی و قضایی کمیسیون های سراسر کشور

اقتصاد پنهان- نشست تخصصی کارشناسان حقوقی و قضایی کمیسیون های برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور در خصوص تبیین وظایف و تکالیف دستگاه‌ها برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، در این نشست که با حضور کارشناسان حقوقی و قضایی کمیسیون‌های استانی برگزار شد، با عنایت به تصویب آیین نامه‌های قانونی، حاضرین به بررسی برخی مواد مورد بحث آیین نامه ها پرداختند.

چگونگی پیگیری پرونده های قاچاق کالا و ارز از طریق دادستانی استانها از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

همچنین در این جلسه نحوه اجرای مفاد لایحه اصلی قانون در استانها تبیین شد. در همین رابطه تبیین وظایف و تکلیف دستگاه های استانی در آیین نامه های مواد 5 و 6، 27، 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفت.

در پایان گزارشی از اقدامات انجام شده و مراحل تدوین و تصویب آیین نامه برخی از مواد قانون ارائه شد.