طرح برخورد با برندهای محرز پوشاک قاچاق در تهران

سه شنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۷تعداد فایل ها: 15

موضوع

اقتصاد پنهان-طرح برخورد با برندهای محرز پوشاک قاچاق در مراکز تجاری تهران عملیاتی شد.